ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua

รุ่นพรีเมี่ยม

ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดไร้อากาศ Aqua PAC ที่นำส่วนเกรอะและส่วนกรองมาไว้รวมกัน เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกส่วนของบ้านพักอาศัยและสำนักงานขนาดเล็กซึ่งน้ำ ที่ผ่านการบำบัดแล้วจะได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนสามารถระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ

อาศัยกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศโดยน้ำเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารจะไหลลงสู่ถัง AQUA PAC ในส่วนแรกซึ่งจะทำหน้าที่แยกตะกอนหนัก น้ำใสและตะกอนเบาออกจากกัน เฉพาะส่วนน้ำใสเท่านั้นที่จะไหลล้นไปสู่ส่วนกรองไร้อากาศ  ซึ่งจะมีแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจน ( ANAEROBIC BACTERIA ) อาศัยอยู่ส่วนล่างของถัง ลอยตัวอยู่ตามช่องว่างและเกาะตัวอยู่ที่ผิวของตัวกลางพลาสติกทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ส่วนที่เหลืออีกครั้งได้น้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนไหลออกทางส่วนบนของถังลงสู่ท่อระบายน้ำ

– สะดวก ประหยัดเนื้อที่ ด้วยสองหน้าที่ในถังเดียว
– ควบคุมการไหลของน้ำด้วย Double Flow System
– ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานน้ำทิ้ง
– การผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001

AP600 กว้าง 1000 mm. สูง 1420 mm.