ถังบำบัดน้ำเสีย P.P.


รุ่น AEROMAX (AMC)

แอโรแมกซ์ บำบัดน้ำก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาค้นคว้าจากประสบการณ์ของ พี.พี. ที่มีมายาวนานกว่า 20 ปี เหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 200 -3,000 คน ใช้กระบวนการบำบัด น้ำเสียแบบ ACTIVATED SLUDGE ซึ่งให้ประสิทธิภาพ ในการบำบัดน้ำเสียได้สูงสุด ในพื้นที่จำกัด โดยมีคุณภาพน้ำทิ้งที่ออกจากถังบำบัดน้ำเสียแอโรแมกซ์ อยู่ในภาวะที่ได้มาตรฐานการควบคุมมลพิษ วัสดุ อุปกรณ์และกรรมวิธีในการผลิตถังบำบัดน้ำเสียแอโรแมกซ์เป็นระบบผลิตขั้นสูงบวกกับประสบการณ์อันยาวนาน ในการผลิตถังไฟเบอร์กลาส

หลังจากน้ำเสียผ่านตะแกรงดักขยะแล้ว จะถูกปล่อยไปยังถังแยกกาก ปรับสภาพสมดุล(1) ซึ่งทำหน้าที่แยกกากตะกอนหนักและแขวนลอยก่อนจะถูกสูบเข้าในกล่องควบคุม การไหลในถังเติมอากาศ(2) น้ำเสียในถังเติมอากาศจะถูกผสมอย่างสมบูรณ์ โดยเครื่องเติมอากาศ ซึ่งเป็น วิธีการเลี้ยงจุลินทรีย์แบบ ACTIVATED SLUDGE โดยจุลินทรีย์ในน้ำเสีย ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสารแขวนลอย จะมีส่วนในการลดความสกปรก และย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย จากนั้นตะกอนจุลินทรีย์ และน้ำเสียจะถูกแยกจากกันโดยถังแยกน้ำใส(3) ตะกอนส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในถังเติมอากาศ และตะกอนส่วนเกินที่เหลือจะถูกเก็บไว้ในระบบ(4)โดยไม่เหม็นเน่า ภายหลังน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดจาก ถังแอโรแมกซ์ จึงมีคุณสมบัติสะอาดสามารถระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้อย่างปลอดภัย

ข้อดี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่จำกัด โดยน้ำที่บำบัดได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

AMC1

AMC2