ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua

รุ่น AF

ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA FILTER หมาะสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารชนิดถังแยกมีตัวกลางพลาสติกซึ่งเป็นแหล่งอาศัยเจริญเติบโตของแบคทีเรียจำนวนมากแบคทีเรียเหล่านี้จะทำการย่อยสลายอินทรีย์สารต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำเสียให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพ ( METHANE) และน้ำ

ถังกรองแบบไร้อากาศ เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้เงื่อนไขการประหยัดพลังงานสูงสุด สามารถบำบัดน้ำเสียจากทุกส่วนของอาคาร ทั้งน้ำเสียจากส้วมที่ผ่านถังเกรอะ AQUA SEPT น้ำทิ้งจากครัวที่ผ่านถังดักไขมันไปจนถึงน้ำทิ้งจากส่วนอื่น ๆ ของอาคาร เมื่อน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะได้น้ำทิ้งคุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน สามารถระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ

ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA FILTER เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารชนิดถังแยกมีตัวกลางพลาสติกซึ่งเป็นแหล่งอาศัยเจริญเติบโตของแบคทีเรียจำนวนมากแบคทีเรียเหล่านี้จะทำการย่อยสลายอินทรีย์สารต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำเสียให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพ ( METHANE) และน้ำภายในถังประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 โซน คือ โซนตะกอน เป็นส่วนกักตะกอน ACTIVE CELL ซึ่งเป็นเซลล์ของแบคทีเรียที่แข็งแรงทำให้เกิดกระบวนการหมักย่อยสลายอินทรีย์สารที่ปะปนมากับน้ำเสียทั้งในรูปของสารละลายและตะกอนแขวนลอยก่อนที่จะผ่านไปยังโซนบำบัดและกรองใสต่อไป โซนบำบัดและกรองใส ประกอบด้วยตัวกลางพลาสติกAQUA MEDIA ทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวและทำให้เกิดช่องว่างจำนวนมาก สำหรับแบคทีเรียชนิดไม่ต้องการออกซิเจนอาศัยอยู่และไม่หลุดลอยไปกับน้ำเสีย เมื่อน้ำเสียไหลผ่านตัวกลางนี้แบคทีเรียจะทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์สารส่วนที่เหลืออยู่ในน้ำเสียให้สะอาดยิ่งขึ้น ก่อนปล่อยลงท่อน้ำ